Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan,om ändring av bilagorna till protokollen nr 1 och nr 2till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan