Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavaid inimtoiduks ettenähtud kaseiine ja kaseinaate käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta” — COM(2014) 174 final – 2014/0096 COD