Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/27, 19. detsember 2018, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1139 muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused (EMPs kohaldatav tekst)