1. Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta otsus Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu - nõukogu (C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC))