Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/484 z dnia 16 marca 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Burrata di Andria” (ChOG)