Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2178 zo 14. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1076 s cieľom zahrnúť Komorský zväz do prílohy I