Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2178 (2019. gada 14. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1076, lai I pielikumā iekļautu Komoru Salu Savienību