Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/2178, 14. oktoober 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1076, et lisada I lisasse Komoori Liit