Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2178 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την προσθήκη της Ένωσης των Κομορών στο παράρτημα I