Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1194 z 5. júla 2019 o identifikácii 4-terc-butylfenolu ako látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy v zmysle článku 57 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [oznámené pod číslom C(2019) 4987] (Text s významom pre EHP)