Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1194 (2019. gada 5. jūlijs) par 4-terc-butilfenola (PTBP) identificēšanu par vielu, kas rada ļoti lielas bažas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktam (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4987) (Dokuments attiecas uz EEZ.)