2019 m. liepos 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1194 dėl nustatymo, kad 4-tret-butilfenolis (PTBP) yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 4987) (Tekstas svarbus EEE.)