Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1194 оd 5. srpnja 2019. o identifikaciji 4-tert-butilfenola (PTBP) kao posebno zabrinjavajuće tvari u skladu s člankom 57. točkom (f) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4987) (Tekst značajan za EGP.)