Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1194 на Комисията от 5 юли 2019 година за идентифициране на 4-трет-бутилфенол (PTBP) като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 4987) (Текст от значение за ЕИП.)