2014/288/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 mei 2014 betreffende de standaardvoorschriften voor de rapportering inzake nationale programma's voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen waarvoor financiële bijstand van de Unie wordt verleend, en tot intrekking van Beschikking 2008/940/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 2976)