Kohtujuristi ettepanek, Mazák esitatud 26.1.2012 Kohtujuristi ettepanek, Mazák esitatud 26.1.2012.#ERSTE Bank Hungary Nyrt versus Magyar Állam jt.#Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Legfelsőbb Bíróság.#Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Maksejõuetusmenetlused – Määrus (EÜ) nr 1346/2000 – Artikli 5 lõige 1 – Ajaline kohaldamine – Asjaõigusliku hagi esitamine riigis, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik – Muus liikmesriigis võlgniku vastu algatatud maksejõuetusmenetlus – Esimene riik, mis on saanud Euroopa Liidu liikmeks – Kohaldatavus.#Kohtuasi C-527/10.