Komisjoni määrus (EÜ) nr 149/2008, 29. jaanuar 2008 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 396/2005, lisades sellele II, III ja IV lisa, milles sätestatakse jääkide piirnormid kõnealuse määruse I lisasse kantud toodete jaoks (EMPs kohaldatav tekst)