Věc C-692/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal Administrativo - Portugalsko) – Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira („Řízení o předběžné otázce – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Osvobození od daně – Článek 135 odst. 1 písm. b) a d) – Plnění týkající se poskytnutí a sjednání úvěrů, jakož i správy úvěrů – Plnění týkající se pohledávek s výjimkou vymáhání pohledávek – Postoupení za úplatu ve prospěch třetí osoby právního postavení v řízení o nuceném vymáhání pohledávky uznané soudním rozhodnutím“)