Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα και τις οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχείο β) και το άρθρο 20 παρ. 1 στοιχείο β) της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (Παράρτημα II) και το άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010 του Συμβουλίου (Παράρτημα VIII)