Γραπτή ερώτηση E-0783/07 υποβολή: Georgios Papastamkos (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Χρηματοδότηση της ΠΓΔΜ από ευρωπαϊκούς πόρους