kohtuasi C-716/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 11. juuli 2019. aasta otsus (Østre Landsreti eelotsusetaotlus — Taani) — menetlus, mille algatamist taotles A (Eelotsusetaotlus — Töötajate vaba liikumine — Piirangud — Võlgade vähendamise menetluse algatamine — Elukohatingimus — Lubatavus — ELTL artikkel 45 — Vahetu õigusmõju)