Rådets beslut (EU) 2019/1934 av den 18 mars 2019 om undertecknande på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Kroatiens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen