Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 2001 година относно статистическите изследвания, извършвани от държавите-членки за установяване на производствения потенциал на насажденията от определени видове плодни дървета