Kirjalik küsimus P-0622/10, mille on esitanud Bas Eickhout (Verts/ALE) komisjonile. ELi seisukoha kindlaks määramine rahvusvahelistes konventsioonides (CITES)