Kohtuasi C-409/06: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. septembri 2010 . aasta otsus (Verwaltungsgericht Köln (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Winner Wetten GmbH versus Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (EÜ artiklid 43 ja 49 — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Liidumaa tasandil spordikihlvedude valdkonnas kehtiv avalik-õiguslik monopol — Bundesverfassungsgericht’i otsus, mis tuvastab sellise monopoli suhtes kehtivate õigusnormide vastuolu Saksa põhiseadusega, kuid jätab need õigusnormid üleminekuperioodiks jõusse, eesmärgiga viia need põhiseadusega kooskõlla — Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte — Sellise üleminekuperioodi lubatavus ja võimalikud tingimused, kui kõne all olevad siseriiklikud õigusnormid rikuvad ka EÜ artikleid 43 ja 49)