2010/729/EL: Komisjoni otsus, 30. november 2010 , Eesti makseasutuse raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2009. eelarveaastal rahastatud maaelu arendamise meetmete kuludega (teatavaks tehtud numbri K(2010) 8275 all)