Sprwa C-742/18 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2020 r. – Republika Czeska / Komisja Europejska, Królestwo Szwecji [Odwołanie – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Wydatki wyłączone z finansowania przez Unię Europejską – Wydatki poniesione przez Republikę Czeską – Rozporządzenie (WE) nr 555/2008 – Artykuły 19 i 77 – Rynki wina – Rozporządzenie (WE) nr 1122/2009 – Artykuł 33 – Wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – Pomoc obszarowa – Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji – Kontrole przestrzegania zasady wzajemnej zgodności – Kontrole na miejscu przeprowadzane tradycyjnie i za pomocą teledetekcji – Ciężar dowodu – Korekty jednorazowe i ryczałtowe – Wątpliwości co do skuteczności kontroli – Analiza ryzyka – Uchybienia]