Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 85/2017 от 5 май 2017 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2019/197]