KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Piirkondlike algatuste tähtsus tulevikus