Aruanne Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega