Ettepanek NÕUKOGU OTSUS millega muudetakse komisjoni otsust 2006/197/EÜ geneetiliselt muundatud maisiliinist 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) toodetud olemasoleva sööda turuleviimise loa uuendamise osas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (ainult prantsus-, hollandi- ja ingliskeelne tekst on autentsed) (EMPs kohaldatav tekst)