2011/892/EL: Komisjoni otsus, 22. detsember 2011 , millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9533 all) EMPs kohaldatav tekst