Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 429/73 in Uredbe (ES) št. 215/2000 ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 429/73 o posebnih določbah za uvoz v Skupnost nekaterega blaga iz Uredbe (EGS) št. 1059/69 in s poreklom iz Turčije ter Uredbe (ES) št. 215/2000 o obnovitvi ukrepov za leto 2000 iz Uredbe (ES) št. 1416/95 o uvedbi nekaterih koncesij za leto 1995 v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere predelane kmetijske proizvode (KOM(2010)0756 – C7-0004/2011 – 2010/0367(COD))