Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2000 ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 περί καθορισμού των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις εισαγωγές στην Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Τουρκίας που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1059/69, του κανονισμού (ΕΚ) 215/2000 για ανανέωση για το έτος 2000 των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1416/95 για ορισμένες παραχωρήσεις υπό μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το 1995 σχετικά με ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (COM(2010)0756 – C7-0004/2011 – 2010/0367(COD))