Отмяна на Регламент (ЕИО) № 429/73 и на Регламент (ЕО) № 215/2000 ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 429/73 за определяне на специални разпоредби, приложими при вноса в Общността на определени стоки, предмет на Регламент (ЕИО) № 1059/69 с произход от Турция, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 215/2000 за подновяване за 2000 година на мерките по Регламент (ЕО) № 1416/95 за установяване на някои отстъпки под формата на тарифни квоти на Общността през 1995 г. за определени преработени селскостопански продукти (COM(2010)0756 – C7-0004/2011 – 2010/0367(COD))