Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 59/2010 av den 11 juni 2010 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet