Sklep Skupnega odbora EGP št. 59/2010 z dne 11. junija 2010 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP