Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1469 z dnia 6 października 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Malostonska kamenica” (ChNP)]