Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1469 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2020 για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Malostonska kamenica» (ΠΟΠ)]