2011/511/EL: Komisjoni otsus 17. august 2011 , millega muudetakse otsust 2004/452/EÜ, millega kehtestatakse asutuste nimekiri, mille teadlastele võimaldatakse juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil (teatavaks tehtud numbri K(2011) 5777 all) EMPs kohaldatav tekst