ELi ja Brasiilia tsiviillennunduse ohutuse leping *** Euroopa Parlamendi 13. septembri 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi valitsuse vahelise tsiviillennunduse ohutuse lepingu sõlmimise kohta (13989/1/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))