Kirjalik küsimus E-5017/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komisjonile. Euroopa uimastipoliitika kulud ja tõhusus