Υπόθεση F-56/05: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 — Strobl κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Διορισμός — Υποψήφιοι εγγεγραμμένοι σε πίνακα προσλήψεων πριν από την έναρξη ισχύος του νέου ΚΥΚ — Βαθμολογική κατάταξη κατ’ εφαρμογή των νέων λιγότερο ευνοϊκών κανόνων — Άρθρο 12 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Αρχή της ισότητας — Δυσμενής διάκριση λόγω ηλικίας)