Дело F-56/05: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — Strobl/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Кандидати, включени в списък с резерви преди влизането в сила на новия правилник — Класиране в степен при прилагане на новите, по-неблагоприятни правила — Член 12 от приложение XIII към Правилника — Оправдани правни очаквания — Принцип на равенство — Дискриминация поради възраст)