Sklep Sveta (EU) 2020/1508 z dne 12. oktobra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Evropskem odboru za pripravo standardov za plovbo po celinskih plovnih poteh (CESNI) in v Centralni komisiji za plovbo po Renu (CCNR) o sprejetju standardov v zvezi s tehničnimi zahtevami za plovila za celinsko plovbo