Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/22/EÜ rakendamisega EMPs kohaldatav tekst (Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)