Komisjoni teatis, mis on seotud nõukogu 21. detsembri 1989 . aasta direktiivi 89/686/EMÜ (isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst) (Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)