Kirjalik küsimus E-009563/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komisjonile. Euroopa majanduslik lähenemine