Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile, milles käsitletakse Nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 105 ja sellele järgnevate artiklite (mesindustoodete tootmise ja turustamise üldtingimuste parandamiseks võetavate meetmete kohta) kohaldamist SEK(2010)655