Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Austria Vabariigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS))